แบบสำรวจการรับรู้แนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กทพ. (สำหรับผู้ใช้บริการ)

21 ก.ค. 2021 12:29

แบบสำรวจการรับรู้แนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กทพ. (สำหรับผู้ใช้บริการ)

          กทพ. ขอความร่วมมือท่านผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถามการรับรู้ แนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ กทพ. (สำหรับใช้บริการ)  เพื่อ ให้หน่วยงานภายใน กทพ. จะได้นำข้อมูลผลการสำรวจมาปรับปรุงระบบงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ กทพ. ต่อไป

https://forms.gle/HK4y5HpgoLBoozr98

ผู้เขียน : -