รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

วิธีปฏิบัติการยกเลิกการใช้งาน บัตร Easy Pass

 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

1. ดำเนินการด้วยตัวเอง หรือผู้อื่นดำเนินการแทน (ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ)

1.1 กรณีมีเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass เอกสารที่ใช้มีดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตร Easy Pass  

- สำเนาบัญชีธนาคารเจ้าของบัตร Easy Pass เอกสารต้องตรงกันกับชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชีบัตร Easy Pass เท่านั้น

- ถ้าผู้อื่นมาดำเนินการแทนต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มาดำเนินการด้วย

1.2 กรณีต้องการคืนเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass เข้าบัญชีบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์ บัตรให้เป็นชื่อผู้นั้น ก่อน ดำเนินการยกเลิกการใช้งาน (คืนบัตร) ทุกครั้ง

2. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล เอกสารที่ใช้มีดังนี้

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

3. กรณีเจ้าของบัตรเสียชีวิต มียอดเงินคงเหลือ เอกสารที่ใช้มีดังนี้

 3.1 กรณีมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

 - สำเนาใบมรณะบัตร

 - สำเนาหนังสือผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการมรดก

- สำเนาบัญชีธนาคารของผู้จัดการมรดก

3.2 กรณีไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ให้ใช้ เอกสารข้อใดข้อหนึ่ง ตามลำดับขั้นของผู้มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ ดังนี้

3.2.1 สามี/ภรรยา (ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) เอกสารที่ใช้มีดังนี้

- สำเนาใบมรณะบัตร

- สำเนาทะเบียนสมรส

- สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับเงิน)

- สำเนาบัญชีธนาคารของสามี/ภรรยาเท่านั้น

3.2.2 พ่อ/แม่/ลูก เอกสารที่ใช้มีดังนี้

- สำเนาใบมรณะบัตร

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้รับเงิน)

- สำเนาบัญชีธนาคารของผู้รับเงิน

4. กรณีไม่มียอดเงินคงเหลือไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ

 *เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

1. กรณีมีเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass เอกสารที่ใช้มีดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างน้อย 1 ท่าน 

- สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัท เอกสารต้องตรงกันกับชื่อ เจ้าของบัญชีบัตร Easy Pass เท่านั้น 

- ถ้าประสงค์ให้คืนเงินให้คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจลงนามเท่านั้น 

- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ ที่มาดำเนินการ

2. หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ เลขจดทะเบียนบริษัท หรือปิดกิจการ ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของกิจการในหนังสือ  รับรองฉบับล่าสุดมาด้วย

3. กรณีปิดกิจการ จะคืนเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass ให้กับผู้ชำระบัญชี ที่มีชื่อในหนังสือการปิดกิจการเท่านั้น เอกสารที่ใช้มีดังนี้

- สำเนาหนังสือการปิดกิจการ

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ชำระบัญชี

- สำเนาบัญชีธนาคารของผู้ชำระบัญชี

4กรณีไม่มียอดเงินคงเหลือ ไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ 

*เอกสารทุกฉบับคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท

 

** หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าอุปกรณ์ 330 บาท (OBU จำนวน 300 บาท และ บัตร Smart Card จำนวน 30 บาท) ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้ " ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ " ข้อ 4