รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass

                     แจ้งประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 มาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย