รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

ปรับปรุงแบบฟอร์มขอใช้บริการบัตร Easy Pass

       แจ้งการปรับปรุงเงื่อนไขการสมัครใช้งานบัตร Easy Pass ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กทพ. ได้ปรับปรุง เงื่อนไขข้อตกลงการใช้ "ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ" (ข้อ 10 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ได้รับทราบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีเงื่อนไขช้อตกลงการใช้ "ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัดโนมัติ" คลิกเพื่อดูรายละเอียด