รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

การโอนกรรมสิทธิ์บัตร Easy Pass

เอกสารที่ใช้ในการ “ขอโอนกรรมสิทธิ์บัตร Easy Pass”  มีดังนี้

บุคคลธรรมดา
ผู้โอน ผู้รับโอน
  • 1) สำเนาบัตรประชาชน
   พร้อมลงนามรับรองสำเนา และระบุชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
   
   • 1)  สำเนาบัตรประชาชน  และรับรองสำเนาถูกต้อง 
   • พร้อมระบุ เบอร์โทรศัพท์, ทะเบียนรถ พร้อมรายละเอียดของรถ และอีเมล(ถ้ามี)
   • 2) ดาวน์โหลด “เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บัตร Easy Pass” พร้อมลงนามเพื่อรับทราบเงื่อนไขข้อตกลงฯ

 

นิติบุคคล
ผู้โอน ผู้รับโอน
   • 1) สำเนาหนังสือรับรอง
   • 2) สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
    ต้องตรงตามหนังสือรับรอง
     พร้อมระบุหมายเลขบัตร Easy Pass ที่ต้องการโอนฯ และระบุชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์

  • *
   ทั้งนี้ ต้องประทับตราบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ*
   • 1) สำเนาหนังสือรับรอง
   • 2) สำเนา ภพ. 20
   • 3) สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
    ต้องตรงตามหนังสือรับรอง
     พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขทะเบียนรถและรายละเอียดของรถ, อีเมล(ถ้ามี) เเละชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้
   • 4) ดาวน์โหลด “เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บัตร Easy Pass” พร้อมลงนามเพื่อรับทราบเงื่อนไขข้อตกลงฯ

   • *
    ทั้งนี้ ต้องประทับตราบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ*

 *นำเอกสารไปยื่นที่อาคารด่าน หรือศูนย์บริการของ กทพ.*