รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกทพ. / วิสัยทัศน์และภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาธุรกิจบริการเพื่อสร้างรายได้และเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาจราจร (มี 2 แผนงาน)
แผนงานที่ 1  แผนงานเพิ่มคุณภาพการบริการ    แผนงานที่ 2  แผนงานเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความ สูญเสียและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชน และสังคม (มี 1 แผนงาน) 
แผนงานที่ 1 แผนงานเสริมสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาการบริหารจัดการ และกำกับดูแลองค์การที่ดีเพื่อควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่าและเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน (มี 2 แผนงาน)
แผนงานที่ 1  แผนงานพัฒนาองค์การและบุคลากร
แผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนาระบบการเงินการลงทุน 

     ภายใต้การดำเนินงานตามทิศทางและยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น กทพ. มีความมั่นใจว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และพึงพอใจในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่วนชุมชน ประชาชนและผู้อยู่อาศัยใกล้ทางพิเศษจะได้รับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ซึ่งเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกัน กทพ. ก็จะมีการให้บริการอย่างมีนวัตกรรม การบริหารกำกับดูแลองค์การที่ดี การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน ซึ่งจะส่งผลให้ กทพ. บรรลุสภาวะที่ต้องการ คือ ความเป็นเลิศและเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาวต่อไป 

วิสัยทัศน์ 
    “เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ภารกิจ  
1. จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
2. ให้บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษ และประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ

 เป้าประสงค์องค์การ  
1. ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย
2. บริการมีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 
3. ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง มีกำไรอย่างเหมาะสม

ค่านิยมองค์การ  “บริการเป็นเลิศ  นวัตกรรมก้าวไกล  ภาพลักษณ์ใสสะอาด”