รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับกฎหมายบนทางพิเศษ

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

2.  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนองท่าเรือ-ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

3. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางพิเศษ สายบางปะอิน-ปากเกร็ด) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

4. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

5. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2552
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

6. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2552
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

7. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดทางพิเศษเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทาง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

8. ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดสถานที่จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษสายเฉลิมมหานครและฉลองรัช เนื่องจากการเปิดทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

9.ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดใช้ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

10. ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานจราจรในทางพิเศษและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษตามประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 76/2549 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

12. ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. 2524 (แก้ไขเพิ่มเติมรวม 6 ครั้ง)
     ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ
     ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม)
     ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม 2)
     ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม 3)
     ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม 6)
     ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม 7)

13. ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำมันตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรื่อ สายบางนา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง-ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สายพญาไท-ศรีนครินทร์ และสายราม-อินทรา-อาจรณงค์ ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2542
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

14. ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อ ขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษ สายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง-ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สายพญาไท-ศรีนครินทร์ สายรามอินทรา-อาจณรงค์ และสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2545
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

15. ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2548
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

16. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัย แก่ทางพิเศษ หรือการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. 2551

17. ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดสถานที่จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

18. เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภููมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทรถที่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทาง พ.ศ. 2552
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

19. ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

   ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) คลิกเพื่อดูรายละเอียด