เติมเงิน Easy Pass กับ easyBills ช้อปฟรี 300 บาท

Today - 17 Jun 2023

เติมเงิน Easy Pass กับ easyBills ช้อปฟรี 300 บาท

ชอปฟรี 300.- เมื่อจ่ายบิลและ/หรือเติมเงินครบ 3 รายการ
หรือซื้อบัตรของขวัญ GrabGifts ครบ 10 รายการ ผ่าน easyBills+ จำกัด 1,000 ท่านแรก

ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 24.00 น.

รายละเอียดของรางวัล : รหัส e-Voucher code เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com มูลค่ารหัสละ 300 บาท จำนวน 1 รหัส ต่อ 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 1,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 300,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

 • • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ จะต้องทำรายการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งเป็น “รายการที่ทำสำเร็จ ” ผ่านแอปพลิเคชั่น easyBills+ หรือที่เว็บไซต์ https://ebills.asia/th เพื่อ:
  • 1.จ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค (ไม่มีกำหนดมูลค่าการจ่ายบิลขั้นต่ำต่อ 1 รายการ) และ/หรือ เติมเงิน Easy Pass (โดยมีมูลค่าการเติมเงินขั้นต่ำ 500 บาทต่อ 1 รายการ) รวมกันครบ 3 รายการ ภายในระยะเวลากิจกรรม
  • หรือ
  • 2.ซื้อบัตรของขวัญ GrabGifts (ไม่มีกำหนดมูลค่าการซื้อขั้นต่ำต่อ 1 รายการ) ครบ 10 รายการ ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • • ลูกค้าที่ทำรายการที่ทำสำเร็จตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 1,000 อันดับแรก จะมีสิทธิได้รับรหัส e-Voucher code เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 รางวัล ตามเงื่อนไขที่บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลไม่เกินจำนวน 1,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม
 • • ทุกรายการที่ทำสำเร็จตามเงื่อนไขและจำนวนที่ระบุข้างต้น จะต้องเป็นการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีหมายเลขหน้าบัตรเดียวกัน และจะต้องเป็นรายการที่ทำสำเร็จโดยใช้ Email Address เดียวกัน (ไม่สามารถนำรายการที่ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต่างหมายเลข หรือที่ทำโดยใช้ Email Address ต่างกันมานับรวมกันได้) และจะนับเฉพาะรายการที่ทำสำเร็จผ่านแอปพลิเคชั่น easyBills+ หรือเว็บไซต์ https://ebills.asia/th เท่านั้น (ไม่สามารถนำรายการที่ทำผ่านแอปพลิเคชันอื่น ช่องทางอื่น หรือเว็บไซต์อื่น มานับรวมกันได้)
 • • ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

 การประกาศผล : บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/easyBills.TH ดังนี้

 • สำหรับรายการที่ทำสำเร็จตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่ระบุในเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ระหว่างวันที่ 11 – 30 เมษายน 2566 บริษัทจะประกาศผลในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 และ
 • สำหรับรายการที่ทำสำเร็จตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่ระบุในเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทจะประกาศผลในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.2c2p.com/easyBillsplus/th/Promotion2023.html